Adatvédelem, GDPR

STAMPEDE HUNGÁRIA KFT GDPR NYILATKOZAT

 

Adatkezelő megnevezése

  • Adatkezelő megnevezése: STAMPEDE HUNGÁRIA Szállítmányozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Stampede Hungária Kft)
  • Adatkezelő rövidített elnevezés: Stampede Hungária Kft.
  • Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.13-09-160307
  • Adatkezelő székhelye: 2016 Leányfalu, Komáromi utca 1/E.
  • Adatkezelő e-elérhetősége: info@stampede.hu
  • Adatkezelő képviselője: Kissné Nyilas Andrea (ügyvezető)

 

A Stampede Hungária Kft bármely, a külkereskedelmi, szállítmányozási ügylet folyamán és a weboldalak (stampede.hu és nemzetkozi-szallitmanyozas.eu)  használata során tudomására jutott személyes adatot az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel; valamennyi adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Stampede Hungária Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Stampede Hungária Kft az Ön által megadott célból és az ügylet által feltétlenül szükséges ideig, illetve az esetleges felhasználást tiltó nyilatkozat kézhezvételéig nyilván tartsa és kezelje.

A Stampede Hungária Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél/felek számára, kivéve abban az esetben, ha az a Stampede Hungária Kft alvállalkozója és az elengedhetetlen az ügylet lebonyolításához.

Az adatkezelés célja a szállítmányozói ügyelethez elengedhetetlen adatok kezelése, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, telefon, cégnév, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, e-mail cím) felvétel helye, paritás, rendeltetési hely, szállítandó áru megnevezése, szállítandó áru csomagolása, halmozhatóság, szállítási mód, szállítási idő sürgőssége, szállítandó kért felvételének ideje.

 

A Stampede Hungária Kft valamennyi munkatársával betartatja az itt foglalt előírásokat és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok vonatkozásában a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisítést, illetve sérülést és megsemmisülést.

A Stampede Hungária Kft az Ön kifejezett engedélye hiányában harmadik személy/ek részére nem továbbítja az átadott személyes adatokat. A Stampede Hungária Kft az adatokat zárt páncélszekrényben, megfelelően zárható irodában tárolja meghatározott ideig.

 

Az adatkezelés szabályai

A Stampede Hungária Kft személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése esetlegesen jogellenes, az adatokat töröljük.

A Stampede Hungária Kft személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, amely adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Stampede Hungária Kft – nél adatkezelést végző alkalmazott/ak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Az adatkezelés célja a szállítmányozói ügyelethez elengedhetetlen adatok kezelése, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefon, cégnév, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, e-mail cím) felvétel helye, paritás, rendeltetési hely, szállítandó áru megnevezése, szállítandó áru csomagolása, halmozhatóság, szállítási mód, szállítási idő sürgőssége, szállítandó kért felvételének ideje, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje az ajánlatkérésre válaszul kapott ajánlatra vonatkozó ajánlattételi kötöttség lejártáig, de maximum fél évig, az adattárolás módja elektronikus vagy zárt páncélszekrényben, zárt irodában történik.

 

 

 

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Stampede Hungária Kft feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A tájékoztatás kiterjed az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A Stampede Hungária Kft kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő  – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat töléséről.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatjuk.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

A honlapon megvalósuló adatkezelések leírása

Az adatkezelés helye: 2016 Leányfalu, Komáromi utca 1/E.

Honlapjainkhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető, így a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), az ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (pl. az ön IP- címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával ön visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Google a fenti információkat a jelen honlap ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a következő e-mail címen érhet el minket: info@stampede.hu.

 

Az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefon, cégnév, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, e-mail cím) felvétel helye, paritás, rendeltetési hely, szállítandó áru megnevezése, szállítandó áru csomagolása, halmozhatóság, szállítási mód, szállítási idő sürgőssége, szállítandó kért felvételének ideje, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje az ajánlatkérésre válaszul kapott ajánlatra vonatkozó ajánlattételi kötöttség lejártáig, de maximum fél évig, az adattárolás módja elektronikus.

 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

 

 

Definíciók:

Személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Tilalmi lista:
azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az Info törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, jelen tájékoztató kapcsán Stampede Hungária Kft. Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe: info@stampede.hu

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi,  jelen tájékoztató kapcsán a Stampede Hungária Kft.
Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Harmadik ország:
minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Cégünk, mint adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk.